Cereals

Kelloggs
Corn Flakes
450g

Kelloggs
Frosties
500g

Kelloggs
Coco Pops
295g

Kelloggs
Bran Flakes
500g

Kelloggs
Rice Krispies
340g

Kelloggs
Fruit ‘N Fibre
700g

Weetabix
12 Bricks

Nestle
Cheerios
375g

Nestle
Shredded Wheat 
16 Bricks

Nestle
Shreddies
415g

Oat So Good
Original Granola
500g

Ospirio
Porridge Oats
2kg